Lấy ý kiến Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và GDTX từ năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GDĐT đã ban hành Công văn số 244/SGDĐT-TCCBTC ngày 20/02/2023 về góp ý dự thảo nghị quyết HĐND tỉnh, đề nghị các đơn vị PGDĐT huyện, TP, đơn vị trực thuộc Sở tham gia đóng góp ý kiến

Tài liệu đóng góp ý kiến trong file dong gop y kien: