Giới thiệu tổng quan về Ban Giám đốc

 

Phan Thanh Hải
Phan Thanh Hải Ban Giám đốc/directorate Giám đốc/Director 0815.468868 haipt.sgddt@daknong.gov.vn
Trần Sĩ Thành
Trần Sĩ Thành Ban Giám đốc/directorate Phó Giám đốc/Deputy Director 0982.474877 thanhts.sgddt@daknong.gov.vn
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu Ban Giám đốc/directorate Phó Giám đốc/Deputy Director 0915750379 thunt.sgddt@daknong.gov.vn