HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN ĐỔI SỐ, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch 261/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo” giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về  Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Quyết định số 09/QĐ-SGDĐT ngày 07/01/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn triển khai công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính năm 2023. Tham dự Hội nghị gồm 114 đại biểu là đại diện Ban chỉ đạo Chuyển đối số ngành giáo dục, Lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên phụ trách công tác cải cách hành chính công tác tại Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã đánh giá thực trạng triển khai Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục; Quán triệt phương hướng triển khai nhiệm vụ Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong thời gian tới; Hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ thông và Giáo dục Thường xuyên; Phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các văn bản pháp luật về cải cách hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham mưu, thực hiện công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thành nhấn mạnh: Chính quyền điện tử nói chung, Công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Cải cách hành chính nói riêng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo kết quả công tác cải cách hành chính. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính nâng cao nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ dịch vụ công lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Do đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, trọng tâm là các văn bản của cấp trên về công tác chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính để cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh và nhân dân biết, thực hiện và giám sát thực hiện.