Tài liệu Chuyển đổi số của Ngành GD

Lượt xem:

Đọc bài viết

Tài liệu để các đơn vị tham khảo và thực hiện gồm:

  1. Tham luận của Cục CNTT về ý nghĩa của Chuyển đổi số đối với ngành Cuc CNTT – CĐS GD 20-10-2023 (Lâm Đồng)
  2. Bộ chỉ số chuyển đổi số ngành GD cho cấp phổ thông, GDTX Cuc CNTT – Bộ chỉ số CĐS 20.10.2023