Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc công bố, thảo luận lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng

Lượt xem:

Đọc bài viết

image_print