Kết luận tiếp công dân tháng 9 năm 2019: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 9 năm 2019: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 8 năm 2019: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 8 năm 2019: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 7 năm 2019: không

Kết luận tiếp công dân tháng 7 năm 2019: không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 6 năm 2019: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 6 năm 2019: Không

Lượt xem:

[...]
Kết luận tiếp công dân tháng 5 năm 2019: Không

Kết luận tiếp công dân tháng 5 năm 2019: Không

Lượt xem:

[...]