Tổ chức học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho Đoàn viên thanh niên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 25/5/2022, Đoàn cơ sở Sở GDĐT tổ chức hội nghị học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho toàn thể cán bộ bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn đoàn. Trong buổi học tập, các ĐVTN đã được nghe đồng chí Lê Bá Cường– Đảng ủy viên truyền đạt những nội dung trọng tâm về các nghị quyết, chủ chương của Đảng; đồng chí Phan Thị Thúy, Nguyên UVBCH Đoàn cơ sở truyền đạt những nội dung trọng tâm về công tác, chương trình của đoàn thanh niên trong năm 2022.

Tại Hội nghị, ĐVTN đã được học tập về chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Nhiệm kỳ 2022-2027.

Đ.c Phan Thị Thúy triển khai các chương trình, nghị quyết của Đoàn

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, qua đó giúp mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chức Đoàn, của cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

Tin, ảnh: Đoàn TN