Kế hoạch xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025 của ngành giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 06/3/2023 thực hiện trong giai đoạn 2022-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 595/K-BGDĐT ngày 10/4/2023 về thực hiện Đề án trên giai đoạn 2023-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 40/KH-SGDĐT ngày 13/3/2023 về xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, chi tiết như sau: