Đoàn thanh niên tăng cường phối hợp thực hiện Kế hoạch số 22/KH-SGDĐT ngày 03/3/2020 về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành GDĐT Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành GDĐT Đắk Nông, Đoàn cơ sở Sở GDĐT đã triển khai, yêu cầu tất cả đoàn viên thanh niên nghiêm túc thực hiện hiệu quả Kế hoạch nêu trên của Sở GDĐT với mục địch tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021; Quyết định 3957/QĐ- BGDĐT ngày 28/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động, người học trong nhà trường. Quán triệt và thực hiện đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Thực hiện theo chỉ thị mới thay thế Chỉ số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành. Nội dung PBGDPL bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2020, tập trung tuyên tuyền, phổ biến các luật và quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm nói chung, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19 nói riêng. Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức PBGDPL mới trong công tác PBGDPL. Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2020. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng (nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học ở mỗi cấp học và trình độ đào tạo). Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, giáo viên, người lao động, người học nền nếp, hiệu quả. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức hoạt động của cơ quan Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc.

Tin: Đoàn cơ sở