Cuộc vận động Xây dựng Chi đoàn mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Xác định Chi đoàn là nền tảng, trung tâm đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, BCH Đoàn cơ sở đã chú trọng “Xây dựng Chi đoàn mạnh” và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

         Thứ nhất, là mạnh về chính trị và tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết và sức chiến đấu của Chi đoàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, thanh niên vừa phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

          Thứ hai, là mạnh về tổ chức với việc quan tâm xây dựng Ban Chấp hành Chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về kỹ năng, nghiệp vụ, có lề lối tác phong làm việc nghiêm túc, chuẩn mực; thực hiện công tác đoàn vụ đúng quy định, đảm bảo việc sinh hoạt, quản lý đoàn viên…theo đúng quy định của Điều lệ Đoàn; tạo môi trường để đội ngũ cán bộ Chi đoàn được rèn luyện, học tập, trao đổi kinh nghiệm như: tổ chức thi Bí thư chi đoàn giỏi, mở các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, cho đội ngũ cán bộ Chi đoàn và những đoàn viên tích cực có định hướng phát triển, bồi dưỡng bổ sung vào đội ngũ Ban Chấp hành Chi đoàn; thường xuyên nắm bắt diễn biến tình hình đội ngũ cán bộ Chi đoàn để có kế hoạch kiện toàn, bổ sung kịp thời, đảm bảo số lượng và chất lượng, không để tình trạng khuyết cán bộ tại các Chi đoàn.

 

         Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ phát triển GD hòa nhập tổ chức buổi sinh hoạt Chi đoàn

        Thứ ba, là mạnh về phong trào, Chi đoàn cần xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Chi đoàn gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên. Nội dung các phong trào, hoạt động cần hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên. Trên cơ sở những hoạt động đã được tập thể chi đoàn thống nhất, cần lựa chọn những việc cụ thể, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn và có ý nghĩa thiết thực; để đảm bảo tiến độ và hiệu quả công việc Ban Chấp hành chi đoàn cần tiến hành phân công nhân sự phụ trách, giao việc phù hợp trình độ, năng lực và điều kiện cụ thể của từng đoàn viên, đồng thời đôn đốc trong quá trình thực hiện và có đánh giá, nhận xét kết quả việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

          Để Cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu. BCH Đoàn cơ sở không ngừng tìm kiếm các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn. Dưới sự Chỉ đạo của BCH Đoàn cơ sở, trong thời gian qua, các chi đoàn đã tích cực triển khai thực hiện Xây dựng Chi đoàn mạnh.

Đoàn cơ sở