04 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 được Trung ương Đoàn xác định hướng đến 12 tiêu chí, gồm: Có lý tưởng cách mạng; Bản lĩnh vững vàng; Giàu lòng yêu nước; Đạo đức trong sáng; Lối sống văn hóa; Tuân thủ pháp luật; Tiên phong hành động; Sáng tạo không ngừng; Học tập liên tục; Có sức khỏe tốt; Kỹ năng phù hợp; Khát vọng vươn lên. Căn cứ Hướng dẫn số 22-HD/ĐTN ngày 8/7/2021 của Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về hướng dẫn, tuyên truyền định hướng tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” năm 2021, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở GDĐT xác định tập trung triển khai “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Đoàn cơ sở trong thời kỳ mới” với 04 tiêu chí sau:

BCH Đoàn CS