TẬP HUẤN TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THPT VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC

Lượt xem:

Đọc bài viết

Với mục đích nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục trong thực hiện chương trình trung học phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực người học, hướng tới thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT, ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (sau đây gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018) cũng như hiểu và vận dụng được quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục trong thực hiện chương trình giáo dục trung học phổ thông (THPT) hiện hành theo định hướng phát triển năng lực người học, hướng tới thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hành xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục cụ thể trong thực hiện chương trình giáo dục THPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực người học.

Các học viên chia nhóm để thảo luận

Ngày 14 tháng 7 năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc tập huấn tổ trưởng chuyên môn trường THPT về xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/ kế hoạch giáo dục. Với sự tham gia của  350 thầy, cô là tổ trưởng chuyên môn hiện đang giảng dạy tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh cùng. Thời gian tập huấn diễn ra từ 14-16/7/2020. Tại lớp tập huấn các báo cáo viên đã trình bày một số nội dung cơ bản như: Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục trong thực hiện chương trình giáo dục THPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực người học; Quản lý việc xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục ở tổ chuyên môn; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục môn học/hoạt động giáo dục ở các địa phương, cơ sở giáo dục THPT. Hiểu và vận dụng được quy trình đánh giá quá trình trên lớp học.

Sau đợt tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị tổ chức tập huấn lại cho cán bộ, giáo viên đang giảng dạy tại đơn vị.

Tin, ảnh: Hải Yến, Phòng GDTrH-QLCL

 

image_print