Nguyễn Trọng Quý
 • Nguyễn Trọng Quý
 • Phòng Giáo dục tiểu học
 • Chuyên viên
 • 0911083848
 • Đại học
Phan Thị Hải Yến
 • Phan Thị Hải Yến
 • Phòng Giáo dục tiểu học
 • Phó Trưởng phòng
 • 0986348677
Lê Bá Cường
 • Lê Bá Cường
 • Phòng Giáo dục tiểu học
 • Trưởng phòng
 • 0905011718
 • Thạc sĩ QLGD