Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Công văn số 2747/VPCP-KSTT ngày 09/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo số 114/BC-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công văn số 1783/UBNDNCSKTT ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Báo cáo số 144/BC-SGDĐT ngày 10/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020, cụ thể như sau:

Chi tiết xem tại đây: 

image_print