Kết quả tiếp công dân tháng 7 năm 2019

Kết quả tiếp công dân tháng 7 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 6

Kết quả tiếp công dân tháng 6

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân Quý II năm 2019

Kết quả tiếp công dân Quý II năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 5 năm 2019

Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 5 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2019

Kết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 4 năm 2019

Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 4 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 4 năm 2019

Kết quả tiếp công dân tháng 4 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân Quý I năm 2019

Kết quả tiếp công dân Quý I năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 03/2019

Kết quả tiếp công dân tháng 03/2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 02 năm 2019

Kết quả tiếp công dân tháng 02 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 01 năm 2019

Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 01 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2019

Kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2019

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 12/2018

Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 12/2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 12/2018

Kết quả tiếp công dân tháng 12/2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 11/2018

Kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 11/2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả tiếp công dân tháng 11/2018

Kết quả tiếp công dân tháng 11/2018

Lượt xem:

[...]
Công tác thanh tra và những vẫn đề xã hội quan tâm

Công tác thanh tra và những vẫn đề xã hội quan tâm

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 774/TTr-NV2 ngày 27/8/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo công tác thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học; Công văn số 884/TTr-HCTH ngày 27/9/2018 của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát hiện những vấn đề dư luận, cử tri quan tâm. Theo đó, Sở Giáo dục và [...]
Kết quả TCD tháng 10 năm 2018

Kết quả TCD tháng 10 năm 2018

Lượt xem:

[...]
Kết quả TCD của Lãnh đạo tháng 10 năm 2018

Kết quả TCD của Lãnh đạo tháng 10 năm 2018

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 41234 »