Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 12/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1198/QĐ-UBND về Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, tựu trường sớm nhất vào ngày 01/9/2020. Khai giảng vào ngày 05/9/2020, Đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông: Học kỳ I kể từ ngày 05/9/2020 đến trước ngày 16/01/2021, trong đó có ít nhất 18 tuần thực học. Học kỳ II có ít nhất 17 tuần thực học, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021. Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục THCS và THPT): Học kỳ I kể từ ngày 05/9/2020 đến trước ngày 16/01/2021, trong đó có ít nhất 16 tuần thực học. Học kỳ II có ít nhất 16 tuần thực học, hoàn thành chương trình giáo dục trước ngày 25/5/2021 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021. Thời gian nghỉ Tết âm lịch 2021: từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 16/02/2021. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép của giáo viên là 08 tuần, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm học để phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị và kế hoạch thời gian năm học.

Chi tiết xem tại đây:

Tin: Bảo Tâm

 

image_print