Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 18/12/2019, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2020, về dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, TUV, Giám đốc Sở GDĐT cùng các đồng chí lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn cơ quan.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở đã thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, công chức và người lao động năm 2019. Sau 01 năm không ngừng nỗ lực phấn đấu, tập thể cơ quan Văn phòng Sở đã vượt qua những khó khăn, trở ngại nhất định để gặt hái được những thành quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế,  vẫn còn một vài cán bộ, công chức chưa thực sự tận tâm, tận lực, chưa thực sự đầu tư thích đáng cho công việc. Sự phối hợp công tác giữa các phòng ban có lúc chưa thật nhịp nhàng, đồng bộ nên một số công việc chưa đạt hiệu quả cao.

Hội nghị cũng đề ra Nghị quyết năm 2020, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ như:

  1. Tổ chức quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quyết định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tới đội ngũ CBCC-NLĐ trong toàn cơ quan.
  2. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
  3. Tập trung chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, cụ thể:

– Triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 theo Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Hoàn thành Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đúng thời gian và tiến độ đề ra, tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đảm bảo an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

– Làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh để các cấp có những quyết tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo của  tỉnh.

  1. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  2. Đẩy mạnh tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận chính quyền đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong cơ quan, địa phương, đơn vị theo kế hoạch số 05-KH/TU ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW” và kế hoạch số 411-KH/UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 114-KL/TW; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ cơ quan, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCCNLĐ.
image_print