Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

– Tiếp tục tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành và địa phương.

– Tuyên truyền nội dung chuyên đề năm 2023 và“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”.

– Truyền thông các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của Đảng bộ Khối về xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Chuyên đề năm 2023 và những năm tiếp theo; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến ở các cấp.

– Tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và việc thực hiện chuyên đề năm 2023 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; gắn với biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân; triển khai thực hiện “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới”.