Tuyên truyền thử nghiệm phần mềm hệ thống du lịch thông minh tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Phần mềm hệ thống du lịch thông minh tỉnh Đắk Nông đang triển khai thử nghiệm tại địa chỉ https://dulich.daknong.gov.vn. Các đơn vị đăng nhập, trải nghiệm và cho ý kiến góp ý
  2. Cài trên điện thoại (công văn gửi kèm)