tuyên truyền Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

HƯỚNG DẪN

V/v tuyên truyền Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Thực hiện Kế hoạch 127/KH-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai công tác tuyên truyền việc  thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 của Chính phủ, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông như sau:

  1. Mục đích, ý nghĩa

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong xây dựng và phát triển đất nước; các mục tiêu, định hướng đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; từ đó phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển bền vững, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

  1. Nội dung tuyên truyền

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và vai trò nòng cốt của liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội nông thôn.

– Nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền về đổi mới mô hình quản trị hệ thống kinh tế tập thể, hợp tác xã phù hợp thực tiễn; đề cao vai trò của hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế tập thể, nhất là các mô hình hợp tác xã có quy mô và sức cạnh tranh lớn.

– Tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20, Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030, Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông; các kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

– Tuyên truyền ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, cổ vũ tinh thần lao động sáng tạo, gương người tốt việc tốt, lấy nông dân làm trung tâm, nông thôn làm nền tảng, nông nghiệp làm động lực để phát triển hợp tác xã.

– Tuyên truyền các mô hình hợp tác xã kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012, nhất là mô hình hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng miền hiệu quả, các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã điển hình tiến tiến; cách làm hay, điển hình tiên tiến; tuyên truyền kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên thế giới và khu vực; Ngày hợp tác xã Việt Nam, Ngày hợp tác xã Quốc tế của Liên minh hợp tác xã Quốc tế và Ngày Quốc tế hợp tác xã của Liên hiệp quốc.

– Tăng cường các thông tin tích cực, có định hướng; đấu tranh, phản bác lại những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng những hạn chế, bất cập trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã nói riêng và phát triển kinh tế – xã hội nói chung để kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  1. Hình thức tuyên truyền

– Tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử của các đơn vị.

– Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm, như: bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp… với nội dung phù hợp, phong phú, có thể xây dựng những tài liệu chuyên đề hướng tới những đối tượng cụ thể.

– Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở, như: loa phát thanh, đội truyền thông lưu động, báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở.

– Tuyên truyền trên Internet, mạng xã hội (facebook, zalo, youtube…), tin bài ngắn gọn, clip, hình ảnh, infographics…

– Tuyên truyền cổ động trực quan: Xây dựng các biểu ngữ, khẩu hiệu, băng rôn, pano, áp phích đặt tại các điểm công cộng, đông dân cư như khu đô thị, khu công nghiệp, trung tâm thương mại, cơ quan, trường học, trung tâm văn hóa – thể thao, chợ dân sinh.