Thông báo tuyển sinh hệ dự bị Đại học Dân tộc năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Trường Đại học dự bị thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn số 371/CV/DBĐH ngày 19/4/2023 về tuyển sinh hệ dự bị đại học Dân tộc năm học 2023-2024, chi tiết CV kèm theo, các đơn vi và học sinh xem để biết chi tiết