Thông báo kết quả xét và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở GDĐT thông báo kết quả đến các đơn vị được biết