Thông báo kết luận thanh tra về dạy thêm, học thêm và các cơ sở GDMN ngoài công lập

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi đến các đơn vị các thông báo kết luận thanh tra:

1. Kết luận về các cơ sở GDMN ngoài công lập

2. Kết luận về dạy thêm, học thêm