Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 10/5/2017 Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhận được công văn 251/STTTT-TTBCXB của Sở Thông tin và truyền thông, về tuyên truyền thực hiện Đề án “Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân dộc thiểu số” (theo Công văn số 1086/BTTTT-TTCS ngày 31/3/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: Hoạt động vận động, phát huy vai trò và thực hiện chế độ chính sách đối với người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BBT