Sở GDĐT tổ chức nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa lớp 3, 7, 10.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 21/4/2022, Sở GD&ĐT tổ chức nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo Kế hoạch số 46/KH-HĐLCSGK ngày 20/4/2022. Hội đồng làm việc gồm có các thành viên là CBQL, GV cốt cán cấp tỉnh đáp ứng theo đúng quy định của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Hội đồng lực chọn SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022-2023.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn, GĐ Sở GDĐT chỉ đạo Hội đồng

image_print