Phan Thị Hải Yến
Phan Thị Hải Yến Văn phòng Sở Phó Chánh Văn phòng 0986348677 yentth.sgddt@daknong.gov.vn Phụ trách lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng toàn ngành, quản lý hoạt động của Văn phòng khi được ủy quyền; tham mưu và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng đối với các nhiệm vụ cụ thể được phân công dưới đây: - Theo dõi, quản lý tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; phụ trách công tác an ninh - quốc phòng; tham mưu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn của cơ quan. - Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cơ quan Sở và các quy định về nội vụ, nề nếp, các hoạt động công vụ của cơ quan. - Xây dựng và quản lý phòng truyền thống của cơ quan. - Điều hành tổ lái xe, nhân viên bảo vệ; theo dõi lịch công tác của lãnh đạo Sở để điều động xe; ký lệnh điều xe, giấy đi đường và các giấy tờ khác thuộc thẩm quyền của Văn phòng. - Bố trí phòng họp, chỉ đạo công tác chuẩn bị hội trường, đảm bảo các điều kiện, phương tiện cho việc hội họp của cơ quan và toàn ngành. Thực hiện vai trò Thư ký các cuộc họp giao ban, các cuộc họp cơ quan và Thư ký các hội nghị. Cùng đồng chí Chánh Văn phòng và đồng chí Quế Thị Thoa tham mưu tổ chức các hội nghị, đón và tiếp khách cơ quan. - Theo dõi, quản lý và bố trí sử dụng tài sản của cơ quan; cuối năm, phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính đối chiếu, định giá tài sản; thành lập Hội đồng kiểm kê đánh giá tài sản và tham mưu xử lý kết quả kiểm kê đánh giá tài sản. - Thường xuyên phối hợp, trao đổi công việc với đồng chí Quế Thị Thoa để triển khai các nhiệm vụ của Văn phòng. - Thường xuyên báo cáo, trao đổi với Chánh Văn phòng về tiến độ và kết quả công việc được giao. - Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
Quế Thị Thoa
Quế Thị Thoa Văn phòng Sở Phó Chánh Văn phòng 0985274735 thoaqt.sgddt@daknong.gov.vn Phụ trách lĩnh vực Cải cách hành chính; quản lý hoạt động của Văn phòng khi được ủy quyền; tham mưu và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng đối với các nhiệm vụ cụ thể được phân công dưới đây: - Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn nghiên cứu, đề xuất các nội dung cải cách hành chính toàn ngành, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của UBND tỉnh; triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Văn phòng Sở. - Tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về cải cách hành chính; tham mưu giải quyết (nếu vượt quá thẩm quyền của Văn phòng thì trình lãnh đạo Sở giải quyết hoặc chuyển các phòng chuyên môn tham mưu giải quyết theo đúng chức năng), trao trả hồ sơ đã được giải quyết. - Chỉ đạo công tác rà soát, đôn đốc báo cáo; theo dõi, quản lý tình hình rà soát, cập nhật, niêm yết thời hạn báo cáo của cơ quan. - Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ; chịu trách nhiệm kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của cơ quan. - Điều hành nhân viên phục vụ; tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định đảm bảo kỷ cương, kỷ luật lao động trong cơ quan; xây dựng Kế hoạch vệ sinh khuôn viên cơ quan hàng tháng và phối hợp với Đoàn Thanh niên Văn phòng Sở để triển khai thực hiện. - Quản lý công tác sửa chữa, bảo trì trang thiết bị; nhập, xuất các loại văn phòng phẩm và nước uống sử dụng trong cơ quan. - Cùng đồng chí Chánh Văn phòng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuệ trong việc tổ chức các hội nghị, đón và tiếp khách cơ quan. - Thực hiện vai trò Thư ký các cuộc họp giao ban, các cuộc họp cơ quan và Thư ký các hội nghị; ký một số các giấy tờ thuộc thẩm quyền của Văn phòng. - Thường xuyên phối hợp, trao đổi công việc với đồng chí Nguyễn Ngọc Tuệ để triển khai các nhiệm vụ của Văn phòng. - Thường xuyên báo cáo, trao đổi công việc với Chánh Văn phòng về tiến độ và kết quả công việc được giao. - Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.
Trương Thị Lan
Trương Thị Lan Văn phòng Sở Chuyên viên 0976944968 lantt.sgddt@daknong.gov.vn Theo dõi, tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng các nhiệm vụ sau: - Trực tiếp giúp đồng chí Quế Thị Thoa trong công tác cải cách hành chính. - Thực hiện công tác triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng Sở. - Thực hiện rà soát, đôn đốc và niêm yết kết quả rà soát báo cáo hàng tuần trên bảng thông báo cơ quan. - Lên lịch công tác của lãnh đạo và các phòng thuộc Sở trên bản thông báo của cơ quan. - Theo dõi, tham mưu thực hiện công tác văn thư lưu trữ của phòng, của ngành. - Theo dõi, tổng hợp tài liệu minh chứng và thực hiện báo cáo xếp loại mức độ hoàn thành của cơ quan. - Theo dõi các hoạt động của các Ban Chỉ đạo do UBND tỉnh thành lập mà trong đó Sở GDĐT là thành viên. - Phụ trách ấn phẩm dùng trong các cơ sở giáo dục theo quy định. - Thường xuyên báo cáo lãnh đạo phòng về tiến độ và kết quả công việc được giao. - Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do các đồng chí lãnh đạo phòng phân công.
Nguyễn Đức Thạch
Nguyễn Đức Thạch Văn phòng Sở Chuyên viên 0935122447 thachnd.sgddt@daknong.gov.vn Theo dõi, tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng các nhiệm vụ sau: - Phụ trách trực tiếp lĩnh vực Công nghệ thông tin, quản lý hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an ninh hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành của toàn ngành. - Quản trị website Sở; phối hợp với các phòng thuộc Sở thường xuyên cập nhật thông tin lên Website Sở; chịu trách nhiệm về hình thức trình bày, thực hiện việc tổng hợp, đưa tin và hình ảnh về những hoạt động của ngành lên Website Sở. - Thực hiện công tác thống kê toàn ngành. - Thường xuyên báo cáo lãnh đạo phòng về tiến độ và kết quả công việc được giao. - Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do các đồng chí lãnh đạo phòng phân công.
Trần Bảo Tâm
Trần Bảo Tâm Văn phòng Sở Chuyên viên 0941472008 tamtb.sgddt@daknong.gov.vn Theo dõi, tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng các nhiệm vụ sau: - Tổng hợp, tham mưu xây dựng các báo cáo, chương trình, kế hoạch, đề án của ngành. - Tham mưu công tác dân vận chính quyền; phối hợp với Công đoàn ngành trong việc triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ của cơ quan Sở và các cơ sở giáo dục trong toàn ngành; - Tham mưu công tác biên tập nội dung tin, bài đăng website Sở, công tác truyền thông, báo chí, công tác khoa giáo của ngành. - Thường xuyên báo cáo lãnh đạo phòng về tiến độ và kết quả công việc được giao. - Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do các đồng chí lãnh đạo phòng phân công.
Đinh Thu Phương
Đinh Thu Phương Văn phòng Sở Nhân viên văn thư 0905671213 phuongdtt.sgddt@daknong.gov.vn Theo dõi, tham mưu, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng các nhiệm vụ sau: - Bảo quản con dấu của cơ quan Văn phòng Sở và các loại con dấu khác; tiếp nhận công văn đi - đến, sao (quét) văn bản, đóng dấu, vào sổ (vào máy) theo dõi; phát hành và lưu văn bản. - Lưu trữ hồ sơ và khai thác tài liệu lưu trữ: phân loại, chỉnh lý tài liệu; tổ chức lưu trữ theo phòng, hướng dẫn lập hồ sơ công việc và hồ sơ lưu trữ cho các phòng thuộc Sở; làm thủ tục hủy hồ sơ hết hạn và chuyển giao hồ sơ về kho lưu trữ của tỉnh; quản lý, bảo quản tài liệu lưu trữ. - In ấn tài liệu theo đề xuất của các phòng thuộc Sở, các tài liệu phục vụ cho công tác chỉ đạo, quản lý của cơ quan; phát hành các loại văn bản quy phạm pháp luật. - Tham mưu lãnh đạo phòng các nhiệm vụ liên quan đến công tác Văn thư – Lưu trữ. - Thường xuyên báo cáo lãnh đạo phòng về tiến độ và kết quả công việc được giao. - Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do các đồng chí lãnh đạo phòng phân công.
Trương Văn Sỹ
Trương Văn Sỹ Văn phòng Sở Nhân viên lái xe 01698329699
Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà Văn phòng Sở Nhân viên lái xe 0983543753
Đặng Hữu Giang
Đặng Hữu Giang Văn phòng Sở Nhân viên bảo vệ 0932496801