Nguyễn Thanh Dũng
Nguyễn Thanh Dũng Thanh tra Sở Trưởng phòng, Phụ trách Thanh tra 0903570189 dungnt.sgddt@daknong.gov.vn Quản lý, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra sở theo quy định của pháp luật. Phụ trách thị xã Gia Nghĩa.
Vũ Đức Nghĩa
Vũ Đức Nghĩa Thanh tra Sở Phó Chánh Thanh tra 0903563299 nghiand.sgddt@daknong.gov.vn 1. Nhiệm vụ chính Giúp Trưởng phòng tham mưu Giám đốc sở các mặt công tác sau đây - (2.6.) Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về xử phạt hành chính. - (2.10.) Quản lý hoạt động thanh tra trong lĩnh vực giáo dục trong phạm vi quản lý của Sở. Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở khi cần thiết. - (2.12.) Tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động thanh tra giáo dục của địa phương. Tổng hợp, báo cáo kế quả về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quả lý của Sở. 2. Công tác khác 2.1. Tham mưu xây dựng các kế hoạch về công tác thanh tra, kiểm tra năm, năm học. Chỉ đạo, theo dõi công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện công tác thanh tra các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã. 2.2. Phụ trách công tác tiếp công dân, công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 2.3. Tham mưu chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. 2.4. Phụ trách hoạt động tài khoản Thanh tra sở. Phụ trách hoạt động công nghệ thông tin. 2.5. Hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra; công tác kiểm tra nội bộ tại các cơ sở giáo dục. Tham mưu góp ý các Dự thảo báo cáo, các văn bản về Luật và các nội dung có liên quan đến hoạt động của ngành. 2.6. Phụ trách lĩnh vực giáo dục mầm non và phổ thông về công tác thanh tra, kiểm tra. 2.7. Phụ trách các huyện Cư Jút và Tuy Đức.
Nguyễn Thị Quyên
Nguyễn Thị Quyên Thanh tra Sở Thanh tra viên 0903558967 quyenlt.sgddt@daknong.gov.vn 1. Nhiệm vụ chính Tham mưu lãnh đạo phòng các mặt công tác sau đây: - (2.5.) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở. - (2.7.) Chủ trì, giúp Giám đốc sở thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật về tiếp công dân. - (2.8.) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu, nại tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 2. Công tác khác 2.1. Tham mưu về công tác văn bằng, chứng chỉ. 2.2. Quản lý hoạt động công văn đến, công văn đi. 2.3. Lưu trữ hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo. 2.4. Soạn thảo báo cáo công tác tiếp công dân, báo cáo công tác khiếu nại tố cáo theo quy định; báo cáo thanh tra; soạn thảo báo cáo tuần, tháng, quý, kỳ và năm. 2.5. Phụ trách hoạt động đăng tải thông tin tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên cổng thông tin điện tử của Sở. 2.6. Đôn đốc báo cáo từ các cơ sở giáo dục. 2.7. Phụ trách huyện Đắk Song.
Trần Thị Hiền
Trần Thị Hiền Thanh tra Sở Chuyên viên 0948992737 hientt.sgddt@daknong.gov.vn 1. Nhiệm vụ chính Tham mưu lãnh đạo phòng các mặt công tác sau đây: - (2.4.) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra. Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ cho các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo các cấp, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. Phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục hướng dẫn nghiệp vụ cho Ban thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị thuộc ngành giáo dục và đào tạo. - ((2.9.) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. - (2.11.) Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho cộng tác viên thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 2. Công tác khác 2.1. Soạn thảo kế hoạch về các hoạt động thi, tuyển, kiểm tra, sát hạch. 2.2. Soạn thảo kế hoạch pháp chế về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, công tác PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh). 2.3. Tổ chức quản lý hồ sơ, theo dõi hoạt động, tham mưu xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cho cộng tác viên thanh tra, hoạt động ban thanh tra nhân dân. 2.4. Tổng hợp chi tiết công tác báo cáo hàng năm của Thanh tra sở. Quản lý dấu Thanh tra sở. 2.5. Thực hiện cập nhật và báo cáo việc triển khai công tác thi hành pháp luật; báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định. 2.6. Soạn thảo báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 2.7. Phụ trách các huyện Đắk Mil và Krông Nô.
Lê Thị Thanh Nga
Lê Thị Thanh Nga Thanh tra Sở Chuyên viên 0916752279