Vương Thị Thu Trúc
Vương Thị Thu Trúc Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng Trưởng phòng 0946293377 trucvtt.sgddt@daknong.gov.vn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.
Lê Văn Quang
Lê Văn Quang Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng Phó Trưởng phòng 0983729111 quanglv.sgddt@daknong.gov.vn
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng Chuyên viên 0989336912 chinhnd.sgddt@daknong.gov.vn Cử nhân Đại học
Điểu Hồng Khánh
Điểu Hồng Khánh Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng Chuyên viên 0988242051 khanhdh.sgddt@daknong.gov.vn Cử nhân Đại học
Nguyễn Đức Thắng
Nguyễn Đức Thắng Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng Chuyên viên Giúp trưởng phòng triển khai các hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản trong công tác: Y tế trường học; An ninh trật tự trường học; An toàn vệ sinh thực phẩm; An toàn giao thông; Phòng, chống các tệ nạn xã hội trong trường học; phòng, chống Covid-19; công tác quỹ phòng, chống thiên tai; phòng, chống tai nạn thương tích trong trường học. Thực hiện báo cáo các nội dung liên quan đến công việc được phân công