Vương Thị Thu Trúc
Vương Thị Thu Trúc Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng Trưởng phòng 0946293377 trucvtt.sgddt@daknong.gov.vn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục.
Lê Văn Quang
Lê Văn Quang Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng Phó Trưởng phòng 0983729111 quanglv.sgddt@daknong.gov.vn
Nguyễn Đức Chính
Nguyễn Đức Chính Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng Chuyên viên 0989336912 chinhnd.sgddt@daknong.gov.vn Cử nhân Đại học
Điểu Hồng Khánh
Điểu Hồng Khánh Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chính trị, tư tưởng Chuyên viên 0988242051 khanhdh.sgddt@daknong.gov.vn Cử nhân Đại học