Những nội dung tuyên truyền tuần thứ 16/2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ban hành theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ. Nội dung trọng tâm: tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; khuyến khích, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng; khuyến khích các chủ thể kinh tế tư nhân nêu cao tinh thần dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, cạnh tranh lành mạnh, nỗ lực liên kết hợp tác và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu chung nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, thương hiệu quốc gia, làm giàu cho đất nước.[1]
  2. Tuyên truyền về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; phổ biến, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, đầu tư cho giáo dục là đầu từ cho phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội”; tạo sự đồng thuận của xã hội trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong tình hình mới.[2]
  3. Tuyên truyền Chương trình số 55-CTr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển co thu nhập cao”. Nội dung trọng tâm: tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho cán bộ, đảng viên, người dân, doanh nghiệp tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện; truyền thông phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai cho cộng đồng, đặc biệt là đối với đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.[3]
  4. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dưng môi trường văn hóa học đường góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử dân tộc và trong sự phát triển kinh tế, xã hội; truyền thông, giáo dục nếp sống văn hóa trong gia đình, trách nhiệm của cha mẹ, ông bà trong giáo dục đạo đức, lối sống cho con cháu. Đồng thời, tuyên truyền lan tỏa gương người tốt, việc tốt trong học sinh, sinh viên; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, đồng thời phê phán những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.[4]
  5. Tuyên truyền các chính sách, pháp luật; các điển hình tiên tiến gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân kinh doanh, xuất nhập khẩu, người tiêu dùng và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia, tiếp tay, bao che, bảo kê cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.[5]
  6. Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng và phòng COVID-19 để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch bệnh. Truyền thông những lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin đặc biệt cho nhóm từ 12 đến dưới 18 tuổi, nhóm nguy cơ cao và trẻ em.[6]
  7. 7. Tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định. Truyền thông về phòng chống tham những với nhiều đối tượng để nâng cao sự hiểu biết, ý thức pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân. Đồng thời, lựa chọn nội dung, hình thức, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả với từng đối tượng và tình hình nhiệm vụ tại cơ quan, tổ chức, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, doanh nghiệp trong công tác phòng chống tham nhũng.[7]
  8. 8. Tuyên truyền, thông tin về việc tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp” tỉnh Đắk Nông năm 2023 (dự kiến tổ chức trong tháng 4 – 5/2023) nhằm thu hút học sinh, người lao động, doanh nghiệp, đơn vị tích cực tham gia ngày hội; đồng thời, truyền thông giới thiệu, quảng bá các ngành, nghề đang đào tạo tại các trường cao đẳng, trung cấp, cơ sở có đăng ký và tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp; cung cấp cho các em học sinh, người lao động có thông tin đa dạng về những ngành, nghề đang được giảng dạy tại các trường học, mô hình đào tạo và trang thiết bị hiện có, quá trình học tập cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường.[8]
  9. Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2023 ở Việt Nam với chủ đề “Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ – Thúc đẩy đổi mới sáng tạo” đến đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ đối với công chúng nói chung, cũng như tăng cường sự quan tâm tới lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho phụ nữ nói riêng.[9]
  10. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (từ ngày 01 đến ngày31 tháng 5 năm 2023). Tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung của công tác ATVSLĐ –PCCN; Luật An toàn, vệ sinh lao động. Đồng thời, chia sẻ rộng rãi các mô hình, sáng kiến, ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện điều kiện lao động, chia sẻ, lan tỏa các sáng kiến, mô hình, cách làm hay của tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, tuyên truyền về các chế độ, chính sách mới về an toàn vệ sinh lao động.[10]

[1] . Công văn số 1715/UBND – KT ngày 07/4/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ – CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ.

[2] . Công văn số 1596/UBND- KGVX ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai các nhiệm vụ liên quan đến tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

 

[3] . Kế hoạch số 57/KH – UBND ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiên Chương trình số 55 – Ctr/TU ngày 29/12/2022 của Tỉnh ủy Đắk Nông  thực hiên Nghị quyết số 18 – NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thanh nước phát triển có thu nhập cao”.

[4] . Công văn số 1786/UBND-KGVX ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 54/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo duc và Đào tạo.

[5] . Công văn  267/TTCS – TTTH ngày 10/4/2023 của Cục Thông tin cơ sở về việc tuyên truyền công tác chống buôn lậu, gian lần thương mại và hàng giả trên các truyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.

[6] . Công văn số 1591/UBND – KGVX ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống dịch năm 2023.

[7] . Kế hoạch số 201/KH – UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tham những, tiêu cực năm 2023

[8] . Kế hoạch số 37/KH – SLĐTBXH ngày 06/4/2023 của Sở LĐTB&XH về việc tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2023.

[9] . Công văn số 237/SKHCN-CNSHTT ngày 06/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hưởng ứng ngày sở hưu trí tuệ thế giới năm 2023.

[10] . Công văn số 491/SLĐTBXA-LĐVL&GDNN ngày 07/4/2023 của Sở LĐTB&XH về triển khai thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 và tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023