Nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và kỹ năng số 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 215/KH-UBND ngày 07/4/2023 về Tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo và tuyên truyền để nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số và kỹ năng số năm 2023. Với mục đích:

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu và định hướng phát triển lâu dài.

– Nâng cao nhận thức về công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị. Định hướng, xác định lộ trình, trang bị kiến thức cơ bản, các nội dung, yêu cầu trong việc thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị.

– Xây dựng và nâng cao năng lực kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

– Xây dựng giá trị cốt lõi của văn hóa chính quyền số, văn hóa với đồng nghiệp, với người dân thông qua chiến lược thực hiện chuyển đổi số trong quản trị công.

– Hình thành nên giá trị cốt lõi, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt tự tin vào tầm nhìn, sứ mệnh và tôn chỉ định hướng của đơn vị trong hiện tại và tương lai.

– Nhận biết và ứng dụng được ưu thế của trí tuệ nhân tạo (AI) và quản lý dữ liệu lớn trong quản trị công.

Nội dung KH kèm theo, các đơn vị nghiên cứu để hiểu hơn