Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 1573/KH-BGDĐT ngày 07/11/2022 về Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung chi tiết file đính kèm