Kế hoạch tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân giai đoạn 2023-2030

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 52/KH-SGDĐT ngày 12/4/2023 triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” giai đoạn 2023-2030.

Chi tiết Kế hoạch kèm theo