Hướng dẫn Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục giai đoạn 2016 – 2020.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020 trong ngành Giáo dục đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động ngày 19/10/2016. Để thống nhất việc triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực, ngày 28/7/2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành Hướng dẫn Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành Giáo dục giai đoạn 2016 – 2020.

 b1

Mục đích của Phong trào là khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý và nghiên cứu khoa học; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp; phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học, từ đó nhân rộng, tạo bước chuyển biến mới, rõ rệt trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu của Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo phải gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành trong từng năm học; việc xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, công khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục; đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng có tác dụng nêu gương, giáo dục, có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội; thành tích đến đâu khen đến đó; không chấp nhận việc khen thưởng nhiều nhưng kết quả công việc trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chuyển biến chậm, hiệu quả thấp.

Đối tượng là các cơ quan, đơn vị, trường học, tập thể nhỏ, cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong ngành giáo dục.

Hướng dẫn nêu rõ nêu dung thi đua và tiêu chí đánh giá chung. Nội dung và tiêu chí cụ thể do cơ quan, đơn vị xây dựng, phù hợp với yêu cầu, điều kiện của từng địa phương, đơn vị.

Việc phát hiện, lựa chọn điển hình tiên tiến quy định: định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học để tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng kịp thời tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời gửi những tập thể, cá nhân xuất sắc nhất về Bộ để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong toàn ngành và cả nước.

Tổ chức biểu dương, tôn vinh: tại cơ sở, sơ kết 1 năm/lần vào dịp 20/11 hoặc kết thúc năm học; cấp Bộ 2 năm/ lần vào dịp 20/11/2018; tổng kết vào năm 2020. Sơ kết, tôn vinh tại cơ sở, ngoài khen thưởng của cơ quan, đơn vị, các đơn vị lựa chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc nhất để Bộ trưởng biểu dương.

Nội dung chi tiết xem trong file đính kèm./.