Hội nghị phổ biến, quán triệt các Kết luận của Ban Bí thư về công tác Khoa giáo của Đảng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 19/12/2019, Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Kết luận của Ban Bí thư về công tác Khoa giáo của Đảng cho cán bộ, công chức Sở GDĐT và Thủ tưởng các đơn vị trực thuộc Sở. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Sĩ Thành, Phó Giám đốc Sở GDĐT.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm quán triệt, phổ biến đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Giáo dục về nội dung các Kết luận của Ban Bí thư về công tác Khoa giáo của Đảng; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài,  xây dựng xã hội học tập; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Kết luận của Ban Bí thư về công tác Khoa giáo của Đảng.

Hội nghị đã nghe báo cáo viên Sở GDĐT về quán triệt nội dung 02 Kết luận của Ban Bí thư về công tác Khoa giáo của Đảng:

+ Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

+ Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

– Kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại địa phương, cụ thể:

+ Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

+ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành Giáo dục.