Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 16/4/2014, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã diễn ra Hội nghị nghiên cứu, triển khai và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Sở GDĐT.

Đ/c Nguyễn Văn Toàn-Phó Giám đốc Sở GDĐT quán triệt NQ 29 đến cán bộ, công chức, viên chức ngành GDĐT

Đ/c Nguyễn Văn Toàn-Phó Giám đốc Sở GDĐT quán triệt NQ 29 đến cán bộ, công chức, viên chức ngành GDĐT

Trên cơ sở phân tích những hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8, Khóa XI đã thông qua Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Với mục tiêu tổng quát, đó là:

Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.

Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở GDĐT đã triển khai, quán triệt toàn bộ nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XI cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Thông qua hội nghị này, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức của ngành có những định hướng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo ở địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.