Danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sở Giáo dục và Đào tạo công khai danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như sau:

image_print