Danh sách công nhận SKKN-NCKHSPUD cấp cơ sở đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quyết định số 819/QĐ-SGDĐT ngày 5/5/2017 của Sở GDĐT về việc công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm và Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp cơ sở đơn vị Sở GDĐT năm học 2017-2017