Công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi TN THPT 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 702/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 26/4/2023 về tổ chức thi TN THPT 2023

Chi tiết như sau: