CÔNG BỐ 440 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

Lượt xem:

Đọc bài viết

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố 440 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, cấp tỉnh có 344 thủ tục, cấp huyện có 94 thủ tục và cấp xã có 2 thủ tục.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì việc triển khai, vận hành, phát triển, thuê dịch vụ về hạ tầng công nghệ thông tin, an toàn an ninh mạng để hệ thống duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục, hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ.

Giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính: Tăng cường hoạt động kiểm tra, theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, cá nhân làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Tham mưu bố trí ngân sách nhà nước hàng năm đảm bảo hoạt động thuê hạ tầng, phần mềm và phát triển, khai thác dịch vụ.

Các Sở, Ban, ngành,UBND các huyện, Thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn: Tổ chức thực hiện, khai thác, vận hành đồng bộ, hiệu quả Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh. Thực hiện nghiêm việc xử lý văn bản,hồ sơ điện tử theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định 35/2016/QĐ-UBND ngày  15 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh. Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung, hủy bỏ các thủ tục hành chính theo quy định, đề xuất việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có trách nhiệm: Cung cấp thông tin, hồ sơ và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh tại địa chỉ http://motcua.daknong.gov.vn/, nộp phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung đã khai và các hồ sơ đã nộp, thống nhất về nội dung giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử đã tạo lập. Lưu giữ hồ sơ và xuất trình cho các cơ quan liên quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Nộp đầy đủ hồ sơ giấy khi đến nhận kết quả hoặc thông qua dịch vụ Bưu chính công ích theo quy định.

Xem chi tiết Danh mục thủ tục hành chính tại đây