Chương trình công tác trọng tâm của Sở GDĐT năm 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 28/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành QĐ số 1670/QĐ-SGDĐT về chương trình công tác trọng tâm của Sở GDĐT (QĐ kèm theo).

Những nội dung cụ thể:

TT Tên chương trình, nhiệm vụ Thời gian
bắt    đầu
Thời gian hoàn thành Lãnh đạo        phụ trách Phòng tham mưu,
thực hiện
Kết quả,   sản phẩm Cơ sở pháp lý Ghi chú
1 Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2022-2023 Tháng 2 Tháng 2 PGĐ. Trần Sĩ Thành Văn phòng Hội nghị Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023  
2 Thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT năm học 2022-2023 Tháng 2 Tháng 2 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Kỳ thi Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 về việc ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia  
3 Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng xét Nhà giáo Ưu tú năm 2023 Tháng 1 Tháng 3 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Văn phòng Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt (dự thảo kèm theo) Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ về việc Quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú  
4 Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023 Tháng 2 Tháng 3 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN Hội thi Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ GDĐT  
5 Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch tuyển sinh cấp THCS và THPT năm học 2023-2024 Tháng 3 Tháng 3 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt (dự thảo kèm theo) Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018  
6 Thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THCS năm học 2022-2023 Tháng 3 Tháng 3 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Kỳ thi Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023  
7 Thi nghề phổ thông cấp THPT năm học 2022-2023 Tháng 3 Tháng 3 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Kỳ thi Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023  
8 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn, giai đoạn 2022-2030 Tháng1 Tháng 4 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt (dự thảo kèm theo) Quyết định 1609/QĐ-TTg ngày 26/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chương trình Hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn, giai đoạn 2022-2030  
9 Thẩm tra quyết toán thu, chi NSNN năm 2022 các đơn vị trực thuộc Tháng 3 Tháng 4 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng TCCB-Tài chính Báo cáo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
10 Giao lưu tiếng Việt của chúng em cho học sinh DTTS cấp tiểu học Tháng 4 Tháng 4 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN Hội thi Kế hoạc 281/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông về thực hiện đề án Tăng cường Tiếng Việt cho HS vùng DTTS
11 Lựa chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Tháng 4 Tháng 4 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN (lớp 4); Phòng GD Trung học-QLCL (lớp 8, lớp 11) Tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt (dự thảo kèm theo) Điều 10, Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT
12 Thi nghề phổ thông cấp THCS năm học 2022-2023 Tháng 4 Tháng 4 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Kỳ thi Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023
13 Thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp THPT năm học 2022-2023 Tháng 4 Tháng 4 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Kỳ thi Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022-2023
14 Hội thi Giáo viên dạy giỏi mầm non cấp tỉnh lần thứ V năm học 2022-2023 Tháng 2 Tháng 5 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN Hội thi Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 ban hành Quy định Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông.
15 Xét công nhận Sáng kiến  năm học 2022-2023 Tháng 3 Tháng 5 PGĐ. Trần Sĩ Thành Văn phòng Quyết định của Giám đốc Sở Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh về quy định xét sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
16 Giao lưu Olympic Toán tuổi thơ cấp tỉnh dành cho học tiểu học năm học 2022-2023 Tháng 5 Tháng 5 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN Hội thi Công văn 1426/SGD&ĐT-GDTH về hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023
17 Khảo sát chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Tháng 5 Tháng 5 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Kết quả đánh
giá chất lượng
Qui chế thi tốt nghiệp THPT năm 2023
18 Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 Tháng 6 Tháng 6 Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phòng GD Trung học-QLCL Kỳ thi Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GDĐT
19 Tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 Tháng 6 Tháng 6 Lãnh  đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phòng GD Trung học-QLCL Kỳ thi Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018
20 Báo cáo về thực hiện kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2024 Tháng 6 Tháng 6 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng TCCB-Tài chính Báo cáo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
21 Báo cáo tình hình cơ sở vật chất các đơn vị trường học để chuẩn bị khai giảng năm học 2023-2024 Tháng 6 Tháng 6 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng TCCB-Tài chính Báo cáo Thông tư số 41/2011/TT-BGDĐ ngày 22/9/2011 của Bộ GDĐT về ban hành quy định chế độ thống kê, thông tin, báo cáo về tổ chức hoạt động giáo dục
22 Đánh giá, xếp loại cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc năm học 2022-2023 Tháng 6 Tháng 6 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng TCCB-Tài chính Quyết định của Giám đốc Sở Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
23 Xét Thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 Tháng 5 Tháng 7 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Văn phòng Quyết định
của Giám đốc Sở
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
24 Tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 Tháng 7 Tháng 8 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Văn phòng Tở trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt (dự thảo kèm theo) Kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25 Bồi dưỡng chính trị và tập huấn chuyên môn hè 2023 Tháng 7 Tháng 8 PGĐ. Trần Sĩ Thành Phòng GDTX-CTTT Công văn/Kế hoạch của Sở; Lớp bồi dưỡng, tập huấn Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày 12/11/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên Trung tâm GDTX và văn bản hằng năm của  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
26 Hội thảo chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm và Đề án tăng cường Tiếng Việt giai đoạn 2 Tháng 3 Tháng 9 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN Hội thảo Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học DTTS giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; Kế hoạch Số 626/KH-BGDĐT ngày 30/6/2021 của Bộ GDĐT về Chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025
27 Xây dựng dự toán thu chi NSNN năm 2024 Tháng 9 Tháng 9 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng TCCB-Tài chính Báo cáo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
28 Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 Tháng 9 Tháng 9 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Văn phòng Hội nghị Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 của UBND tỉnh
29 Thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 Tháng 10 Tháng 10 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Kỳ thi Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 25/8/2014 về việc ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia
30 Kiểm tra công nhận huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 Tháng 10 Tháng 11 PGĐ. Trần Sĩ Thành Phòng GDTX-CTTT Kế hoạch,            Quyết định,
Báo cáo
Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC
31 Tổ chức các hoạt động chào mừng 41  năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Tháng 10 Tháng 11 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Văn phòng Các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Ngành giáo dục và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh
32 Hội nghị các cơ sở GDMN ngoài công lập Tháng 6 Tháng 12 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN Hội nghị Công văn số 143/SGDĐT-GDTHMN ngày 12/9/2022 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non
33 Thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học tỉnh Đắk Nông Tháng 10 Tháng 12 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN Hội thi Thôi tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
34 Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tỉnh Đắk Nông năm 2024 Tháng 10 Tháng 12 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng TCCB-Tài chính Kế hoạch Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
35 Tham mưu UBND tỉnh trình Bộ GDĐT kiểm tra công nhận tỉnh chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 Tháng 11 Tháng 12 PGĐ. Trần Sĩ Thành Phòng GDTX-CTTT Tờ trình đề nghị UBND tỉnh trình Bộ GDĐT (dự thảo kèm theo) Điều 28, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC
36 Đánh giá, xếp loại công chức và xếp loại các phòng thuộc Sở năm 2023 Tháng 12 Tháng 12 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng TCCB-Tài chính Quyết định của Giám đốc Sở Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 về đánh giá , xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
37 Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024 Tháng 12 Tháng 12 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Lớp bồi dưỡng Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-BGDĐT ngày 22/8/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy chế thi học sinh giỏi quốc gia
38 Thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm 2023 Tháng 12 Tháng 12 PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Kỳ thi Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy chế thi KHKT cấp quốc gia đối với học sinh THCS,THPT
39 Hội nghị công chức, người lao động Sở GDĐT năm 2024 Tháng 12 Tháng 12 GĐ. Nguyễn Văn Toàn Văn phòng Hội nghị Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
40 Kiểm tra việc thực hiện các quy định về Bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực giáo dục và đào tạo Cả năm Cả năm PGĐ. Trần Sĩ Thành Văn phòng Kết quả kiểm tra Kết luận số 4058/KL-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc Kết luận kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước
41 Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho giáo viên mầm non, phổ thông Cả năm Cả năm PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GDTH-MN; Phòng GD Trung học-QLCL Các lớp bồi dưỡng Các văn bản của Bộ GDĐT
42 Biên soạn Tài liệu địa phương lớp 4, lớp 8, lớp 11 Cả năm Cả năm GĐ. Nguyễn Văn Toàn Phòng GDTH-MN (lớp 4); Phòng GD Trung học-QLCL (lớp 8, lớp 11) Hồ sơ đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương lớp 4, lớp 8, lớp 11 Điều 13, Thông tư số 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT
43 Kiểm định chất lượng, đánh giá ngoài và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông Cả năm Cả năm PGĐ. Phan Thanh Hải Phòng GD Trung học-QLCL Báo cáo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học; Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2012 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
Danh sách gồm có 43 nhiệm vụ./.