Chính thức thông qua Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể

Lượt xem:

Đọc bài viết

new-docs

Chiều 28/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố thông qua Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Theo đó, Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và phát triển cho học sinh 5 phẩm chất chủ yếu gồm: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm.

Chương trình cũng hình thành và phát triển cho học sinh những năng lực cốt lõi sau: năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán, tìm hiểu tự nhiên và xã hội, công nghệ, tin học, thể mỹ, thể chất.

Giáo dục phổ thông được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn giáo dục cơ bản (từ lớp 1 đến lớp 9 với hai cấp tiểu học và trung học cơ sở) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (từ lớp 10 đến lớp 12).

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cũng quy định cụ thể các môn học của từng bậc học và phương thức, thời lượng giảng dạy.

Theo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở ý kiến góp ý của các nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, các tầng lớp nhân dân và ý kiến của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình tổng thể, Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã nghiêm túc tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ban soạn thảo đã trình Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông thông qua ngày 27/7/2017.

Chi tiết xem tại đây