Tuần 50 tháng 12/2018

Lượt xem:


 

Thứ 2 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 3 Buổi sáng

Kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Đắk Song

Buổi chiều
Thứ 4 Buổi sáng

Kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Đắk Mil

Buổi chiều
Thứ 5 Buổi sáng

Kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Cư Jút

Buổi chiều
Thứ 6 Buổi sáng

Kiểm tra kết quả công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại huyện Krông Nô

Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều