Lịch công tác tuần 45 tháng 11/2018

Lượt xem:


 

Thứ 2 Buổi sáng

Kiểm tra trường chuẩn tại huyện Đắk R’lấp

Buổi chiều

 

Thứ 3 Buổi sáng

Giám đốc họp tại Tỉnh ủy

Kiểm tra trường chuẩn tại thị xã Gia Nghĩa

Buổi chiều
Thứ 4 Buổi sáng

Kiểm tra trường chuẩn tại huyện Đắk Mil, thị xã Gia Nghĩa

Buổi chiều
Thứ 5 Buổi sáng

Kiểm tra trường chuẩn tại huyện Cư Jút

Tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật

Buổi chiều

Tổ chức tập huấn công tác CCHC và công nghệ thông tin

Thứ 6 Buổi sáng
Buổi chiều
Thứ 7 Buổi sáng
Buổi chiều
Chủ nhật Buổi sáng
Buổi chiều