Lịch công tác của lãnh đạo Sở tháng 11/2023 (Từ ngày 13/11 đến 19/11/2023)

Lượt xem:


 

Thứ 2 8h00: Giao ban Sở;

8h00: Dự công bố QĐ thanh tra của đoàn thanh tra Tuyên giáo tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

13h30: Dự HN thông báo dự thảo BC kiểm toán tại BMT; Đ/c Thành-PGĐ;

14h00: Dự công bố QĐ thanh tra công tác đấu thầu; lãnh đạo Sở, TCCB-TC

Thứ 3 8h00: Dự HN triển khai CT GK tại UBND tỉnh; Đ/c Thành-PGĐ

8h00 Dự HN gặp mặt đối thoại với DV, TN tại TT HN tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

Thứ 4 8h00: Dự HN đối thoại với người đứng đầu cấp ủy tạ TT HN tỉnh; Đ/c Hải-PGĐ

8h00: Dự HN  UDCNTT& chuyển đổi số tại Loged;Chánh Văn phòng

Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật