Lịch côcng tác tuần (06/6-12-6/2022

Lượt xem:


 

Thứ 2 7h30: Chào cơ đầu tháng
– Giao ban Sở GDĐT

14h:00: dự họp trực tuyến với Bộ GDĐT

14h00: tham dự họp tại Tỉnh ủy;Đ/c Hải PGĐ

Thứ 3 5h00: Diễn tập tại Đắk Mil; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Họp tại Sở KHĐT; Đ/c Hải PGĐ

8h00:Họp tại UBND tỉnh; Đ/c Giám đốc Sở

 

14h00: Họp tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Hải-PGĐ
Thứ 4 8h00: Họp tại Tỉnh ủy; Đ/c Thành-PGĐ

8h00: Họp trực tuyến thi TN THPT tại UUBND tỉnh; thành viên BCĐ thi

Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ nhật