Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Lượt xem:

Đọc bài viết

[PTDTNT Cư Jút] Thông tư số 17/2023/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.
(14/11/2023)