Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lượt xem:

Đọc bài viết

[THPT Trường Chinh] Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 và sách giáo khoa môn lịch sử lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
(27/04/2023)