Thông tư số 01 của Bộ Nội vụ về bãi bỏ một số văn bản quy phạm Pháp luật