Quy định sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Ngày 26/9/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo có Công văn số 1826/SGDĐT-GDTrH chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thị xã chỉ đạo các trường Tiểu học, THCS trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn tại Công văn số 2372/BGDĐT-GDTrH ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức quán triệt đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; hướng dẫn học sinh nghiên cứu sách giáo khoa để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở; không viết, vẽ vào sách giáo khoa.

Ngoài ra, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, khiến cho học sinh phải mua quá nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Khi biên soạn sách giáo khoa, các tác giả đã thiết kế một số bảng số liệu để trống nhằm hướng dẫn học sinh tiến hành các thí nghiệm, xây dựng hệ thống bài tập đa dạng về hình thức nhằm rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy phù hợp với từng nội dung kiến thức, hướng dẫn học sinh tự học, đồng thời giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập khác nhau trong kiểm tra, đánh giá theo xu thế chung của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, điều này khiến cho học sinh phải mua quá nhiều xuất bản phẩm tham khảo nhưng không sử dụng lại được, gây lãng phí.Hiện nay, việc sử dụng lại sách giáo khoa mới chỉ đạt khoảng 35%.

VP.SGDĐT