Trần Đình Quang
 • Trần Đình Quang
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Trưởng phòng
 • 0944408789
 • quangtd.sgddt@daknong.gov.vn
 • Phụ trách chung phòng TCCB-TC , chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Pháp luật về các công tác theo chức năng nhiệm vụ được giao: về tổ chức bộ máy, công chức viên chức, kế hoạch phát triển sự nghiệp GD&ĐT; công tác thống kê; công tác tài chính trong lĩnh vực GD&ĐT. Tham mưu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Tổ chức cán bộ - Kế hoạch tài chính. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển GD&ĐT theo từng năm học, từng giai đoạn ; hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch dài hạn và hằng năm về phát triển số lượng, chất lượng của các cấp học, ngành học. Tổng hợp cân đối các yêu cầu của nhiệm vụ kế hoạch và các điều kiện thực thi để tham mưu lãnh đạo Sở báo cáo Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh để xét duyệt; phối hợp với các phòng chức năng thuộc Sở để chỉ đạo kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch đã được duyệt. Thường xuyên giữ mối liên hệ với các Sở, Ngành trong tỉnh và các Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quan liên quan để tham mưu Giám đốc; phụ trách công tác thi đua khen thưởng của phòng.
Võ Thị Hồng Hải
 • Võ Thị Hồng Hải
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Phó trưởng phòng
 • 0903589699
 • haivth.sgddt@daknong.gov.vn
 • Giúp Trưởng phòng thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát tổng hợp lập dự toán, quyết toán hàng năm, phương án phân bổ, giao và điều chỉnh dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc; phối hợp với các phòng thuộc Sở và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên làm công tác kế hoạch - tài chính, kế toán. Phụ trách công tác kiểm kê và sử dụng tài sản của Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định của Pháp luật; phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở; kiến nghị với Giám đốc Sở xử lý những vi phạm cụ thể trong quản lý tài chính theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Trưởng phòng phân công. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc về tài chính khi Trưởng phòng đi vắng và được ủy quyền.
Lê Văn Long
 • Lê Văn Long
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Phó Trưởng phòng
 • 0905435856
 • longlv.sgddt@daknong.gov.vn
 • -Thạc sĩ QLGD; - Giúp Trưởng phòng về các công tác trong lĩnh vực về tổ chức bộ máy, công chức viên chức; công tác về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp giáo dục; công tác quy hoạch đội ngũ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý; công tác tuyển dụng, luân chuyển, thuyên chuyển, điều động công chức, viên chức và người lao động; giao biên chế các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng Sở; biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kỷ luật công chức, viên chức; tham mưu trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; xử lý công văn, điều phối công việc thuộc lĩnh vực được phân công; phối hợp với các phòng chuyên môn điều động cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện nhiệm vụ các kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh vào lớp 10; tham mưu điều động cán bộ quản lý, giáo viên coi thi tuyển dụng viên chức; đôn đốc và kiểm tra kết quả thực hiện của các chuyên viên trong phòng theo lĩnh vực được phân công. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc, Trưởng phòng phân công. Thay mặt Trưởng phòng giải quyết công việc về công tác TCCB khi Trưởng phòng đi vắng và được ủy quyền
Phan Thanh Duyệt
 • Phan Thanh Duyệt
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Kế toán trưởng
 • 0903530085
 • duyetpt.sgddt@daknong.gov.vn
 • Kế toán trưởng là người được bổ nhiệm đứng đầu bộ phận kế toán tại đơn vị, là người đảm trách, chỉ đạo chung bộ phận kế toán để tham mưu cho TP về tài chính, lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm của ngành; tham gia với TP bảo vệ dự toán hằng năm tại Sở Tài chính. Giúp Trưởng phòng triển khai các văn bản của nhà nước về cơ chế, chính sách tài chính, kế toán, kiểm toán; tham mưu dự thảo tổng hợp quyết toán toàn ngành, tổng hợp các chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh; công khai số liệu dự toán, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định; nhận hồ sơ và kiểm tra tính đúng đắn của các công trình trước khi giao cho kế toán thanh toán. Giúp Trưởng phòng công tác kế toán XDCB 03 công trình: trường PTDTNT Cư Jut, THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, trường PTDTNT Đăk Mil.
Phạm Văn Sin
 • Phạm Văn Sin
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Chuyên viên
 • 0914194842
 • sinpv.sgddt@daknong.gov.vn
 • Giúp cho Trưởng phòng lĩnh vực công tác kế hoạch giáo dục; mua sắm, xây dưng cơ bản của ngành; thống kê cơ sở vật chất, kế hoạch kiên cố hóa trường lớp; chương trình VSNS. Thực hiện các báo cáo theo lĩnh vực được giao; báo cáo định kỳ;
Lê Hồng Thanh
 • Lê Hồng Thanh
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Kế toán
 • 0972498989
 • thanhlh.sgddt@daknong.gov.vn
 • Giúp cho Trưởng phòng công tác kế toán chi sự nghiệp của ngành; các gói thầu mua sắm; kế toán các công trình: THPT Lương Thế Vinh, THPT Phan Bội Châu; trường MN Hoa Cúc, thị xã Gia Nghĩa, trường MN Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tuy Đức, trường MN Hoa Lan, huyện Đăk R’Lấp, công trình mở mới: DTNT tỉnh, DTNT Tuy Đức, DTNT Krông Nô, SC THPT Gia Nghĩa; hệ thống nước sạch các trường DTNT, Dự án THPT2, Chương trình giáo dục Miền núi. Thực hiện các báo cáo về lĩnh vực được phân công;
Tạ Thị Mạnh
 • Tạ Thị Mạnh
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Kế toán
 • 0905226423
 • manhtt.sgddt@daknong.gov.vn
 • Giúp cho Trưởng phòng công tác kế toán: Văn phòng Sở, Cử tuyển, đào tạo bồi dưỡng, chương trình VSNS; công trình: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Hạ tầng và trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh , THPT Đăk Mil, THPT Trần Hưng Đạo; các công trình mở mới: THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Quang Trung, SC THPT Trần Phú. Thực hiện các báo cáo về lĩnh vực được phân công;
Phan Thị Hằng Nga
 • Phan Thị Hằng Nga
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Chuyên viên
 • 0907678909
 • ngapth.sgddt@daknong.gov.vn
 • Giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ: công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi biên chế của các đơn vị trực thuộc; số liệu về công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục toàn tỉnh; tham mưu quy trình thực hiện việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp giáo dục và Văn phòng Sở theo quy định hiện hành; quy trình bổ nhiệm, bố trí; luân chuyển: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, vị trí công tác kế toán (thực hiện quy trình trước 90 ngày); chuyển xếp chức danh nghề nghiệp viên chức; thi, xét thăng hạng viên chức; quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; công chức, người lao động văn phòng Sở; theo dõi hoạt động cán bộ nguồn của tỉnh hiện đang công tác tại các đơn vị trực thuộc; Thực hiện các kế hoạch, báo cáo liên quan đến lĩnh vực về biên chế giáo dục, thực hiện các nghị quyết của Đảng, về công tác đào tạo, công tác liên quan đến cán bộ nữ, bình đẳng giới; quản lý nhà nước về thanh niên; thực hiện việc điều động nhân sự các cuộc thi. Thực hiện các báo cáo về lĩnh vực được phân công;
Tạ Phương Huyền
 • Tạ Phương Huyền
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Thủ quỹ
 • 0979181837
 • huyentp.sgddt@daknong.gov.vn
 • Giúp cho Trưởng phòng lĩnh vực công tác hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; công tác thủ quỹ cơ quan; kế toán cho Đảng bộ Sở GDĐT. Phụ trách công văn thư của phòng; báo cáo về lĩnh vực được phân công.
Đinh Ngọc Tú
 • Đinh Ngọc Tú
 • Phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính
 • Chuyên viên
 • 0974269357
 • tudn.sgddt@daknong.gov.vn
 • Giúp Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ: các công tác liên quan đến Tổ chức bộ máy, công chức viên chức; đánh giá xếp loại công chức, viên chức hằng năm, toàn ngành; đánh giá Chuẩn của công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục của các đơn vị trực thuộc; xét hết tập sự của viên chức các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ chính sách gồm: nâng lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, nghỉ phép cho công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục của các cơ sở giáo dục trực thuộc sở; cải cách hành chính, thực hiện các quy trình quản lý chất lượng theo ISO; hướng dẫn thực hiện hồ sơ tuyển dụng viên chức, thuyên chuyển giáo viên ngoại tỉnh; quản lý hồ sơ: tuyển dụng viên chức, thuyên chuyển giáo viên ngoại tỉnh, hồ sơ cán bộ nghỉ hưu, hồ sơ kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Quản lý hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn quản lý sổ bảo hiểm xã hội; công tác kê khai tài sản; công văn đi, đến TCCB; Thực hiện các báo cáo theo lĩnh vực được giao; báo cáo định kỳ;